หัวข้อ :  
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโข
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vBuPsUJWed25908.pdf  
   
วันที่ : 
27/12/2560  เวลา : 02:59:08 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร