หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
   
รายละเอียด : 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   
เอกสารแนบ : 
IWX8EHEMon55725.pdf  
   
วันที่ : 
25/12/2560  เวลา : 05:57:25 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร