หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไร้สายแบบอินเตอร
   
รายละเอียด : 
ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไร้สายแบบอินเตอรืเเอ็ตทีฟ วิทยาลัยาอาชีวศึกาาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   
เอกสารแนบ : 
31ncz7GMon55140.pdf  
   
วันที่ : 
25/12/2560  เวลา : 05:51:10 pm
ผู้ประกาศ :  
กนกวรรณ ช่างปะภากร