หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QtqGQt3Mon121345...pdf  
   
วันที่ : 
18/12/2560  เวลา : 12:13:45 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย