หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่465/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Mjy2CrgMon90313.pdf  
   
วันที่ : 
11/09/2560  เวลา : 09:03:13 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว