หัวข้อ :  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
   
รายละเอียด : 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
   
เอกสารแนบ : 
CPimcYtWed20341.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2560  เวลา : 02:03:41 pm
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา