หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่224/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา2560
   
รายละเอียด : 
เพื่อให้การบริหารงานด้านต่างๆของวิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รายระเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
wdtiM4LTue61610.pdf  
   
วันที่ : 
16/05/2560  เวลา : 06:16:10 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว