หัวข้อ :  
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ รับวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพที่ห้องวิชาการ
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนก  ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา  2552  รับวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพที่ห้องวิชาการ  (งานวัดผลและประเมินผล)
   
เอกสารแนบ : 
ojtCRHZThu125200.doc  
   
วันที่ : 
25/02/2553  เวลา : 12:52:00 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร