หัวข้อ :  
กำหนดการประกาศผลการเรียนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
   
รายละเอียด : 

ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนติดตามผลการเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552

ด้วยตนเอง  หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับผลการเรียน  ติดต่อที่งานวัดผลและประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ

   
เอกสารแนบ : 
DKhFc4xThu45540.doc  
   
วันที่ : 
11/02/2553  เวลา : 04:55:40 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร