หัวข้อ :  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2553
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ทั้งระบบปกติ และทวิภาคี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2553
   
เอกสารแนบ : 
YG8B0TRFri102518.doc  
   
วันที่ : 
5/02/2553  เวลา : 10:21:47 am
ผู้ประกาศ :  
สกลภัทร ฟักบาง