หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   
รายละเอียด : 

ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (เบนซิน) งบประมาณ 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากไฟล์เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
WKbMys7Fri41014.jpg  
   
วันที่ : 
6/11/2558  เวลา : 04:10:14 pm
ผู้ประกาศ :  
สุกัญญา พรมฆ้อง