หัวข้อ :  
แบบฟอร์ม_บันทึกการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูผู้สอนทุกท่าน ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา แจ้งครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนแจ้งผู้ปกครอง
   
เอกสารแนบ : 
QuRh0pcThu60147.doc  
   
วันที่ : 
5/11/2558  เวลา : 06:00:31 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร