หัวข้อ :  
คำสั่ง 666/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา V-NET 2558
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูติวเตอร์ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดคำสั่ง และดำเนินการควบคุมดูแล ติดตาม ติว นักเรียน นักศึกษา ติว V-NET ปีการศึกษา 2558 ตามคำสั่งและปฏิทินการติว
   
เอกสารแนบ : 
fWT2OwTWed125035.pdf  
   
วันที่ : 
28/10/2558  เวลา : 12:50:35 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร