หัวข้อ :  
คำสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน
   
รายละเอียด : 
คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ 019/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Fh38PJiTue95356.pdf  
   
วันที่ : 
20/10/2558  เวลา : 09:53:56 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง