หัวข้อ :  
คำสั่งที่ ๖๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   
รายละเอียด : 
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๖๕๖ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yJQCktNMon31409.pdf  
   
วันที่ : 
19/10/2558  เวลา : 03:14:09 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง