หัวข้อ :  
แจ้งการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐%
   
รายละเอียด : 

เรียน  ครูผู้สอนทุกท่าน

          ครูผู้สอนท่านใดที่ไม่ส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนส่งเกรด ขอให้ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองให้ถูกต้อง

   
เอกสารแนบ : 
iuPO0uZWed62612.jpg  
   
วันที่ : 
9/09/2558  เวลา : 06:26:12 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร