หัวข้อ :  
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (ฉบับใหม่ล่าสุด) ตามค่านิยม 12 ประการ
   
รายละเอียด : 

เรียน  ครูผู้สอนทุกท่าน

ครูผู้สอนทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินคุณธรรม จริยธรรม (ฉบับใหม่ล่าสุด) ตามค่านิยม 12 ประการ ใช้แนบสมุดบันทึกผลการเรียน

   
เอกสารแนบ : 
p0T5BvrFri23455.pdf  
   
วันที่ : 
4/09/2558  เวลา : 02:34:55 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร