หัวข้อ :  
แบบฟอร์ม_แจ้งการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐%
   
รายละเอียด : 

เรียน ครูผู้สอนทุกท่าน

          ครูผู้สอนทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐% หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
Lew2MXmFri34557.doc  
   
วันที่ : 
28/08/2558  เวลา : 03:45:57 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร