หัวข้อ :  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา  ปีการศึกษา  2553  ระดับปวช.1 และ ปวส.1  ระบบปกติ  ทวิภาคี  สะสมหน่วยกิต  เทียบโอนประสบการณ์  ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 - 8 มกราคม  2553  ในวันและเวลาราชการ
   
เอกสารแนบ : 
sPXX1rbFri83526.doc  
   
วันที่ : 
27/11/2552  เวลา : 08:35:26 am
ผู้ประกาศ :  
สกลภัทร ฟักบาง