หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระัดับชั้นปวช.3 ทุกสาขาวิชาสามารถตรวจสอบวัน เวลาและรายวิชาที่สอบตามตารางนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
SllabikMon121705.3).pdf  
   
วันที่ : 
12/01/2558  เวลา : 09:06:25 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร