หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระัดับชั้นปวส.1 ทุกสาขาวิชาสามารถตรวจสอบวัน เวลาและรายวิชาที่สอบตามตารางนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
tw6leWjMon121753.1).pdf  
   
วันที่ : 
12/01/2558  เวลา : 09:05:21 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร