หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักศึกษาระัดับชั้นปวส.2 ทุกสาขาวิชาสามารถตรวจสอบวัน เวลาและรายวิชาที่สอบตามตารางนะค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
jdu721uMon121819.2).pdf  
   
วันที่ : 
12/01/2558  เวลา : 09:04:01 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร