หัวข้อ :  
กรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชาสามารถดูกรอบเนื้อหาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
Eh5TfSvSat102035.2557.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2557  เวลา : 10:20:35 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร