หัวข้อ :  
การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2)
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
jG9XLqgWed105638.pdf  
   
วันที่ : 
22/10/2557  เวลา : 10:56:38 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง