หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   
รายละเอียด : 
นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% แต่ละรายวิชา ซึ่งมีผลการเรียนเป็น ขร. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังมีรายชื่อที่ประกาศนี้
   
เอกสารแนบ : 
ymy7PB2Tue65154.pdf  
   
วันที่ : 
16/09/2557  เวลา : 06:51:54 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร