หัวข้อ :  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบปกติ ทวิภาคี สะสมหน่วยกิจ  เทียบโอนประสบการณ์  ระหว่างวันที่  16 พฤศจิกายน  2552 - 8 มกราคม  2553  ในวันและเวลาราชการ
   
เอกสารแนบ : 
hrXxgkjThu62547.doc  
   
วันที่ : 
19/11/2552  เวลา : 06:25:47 pm
ผู้ประกาศ :  
สกลภัทร ฟักบาง