จำนวนผู้บริหารและครูจำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

ผู้บริหาร / แผนกวิชา

จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้บริหาร/ครู

ข้า-
ราชการ

พนักงาน
ราชการ

อัตรา
จ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ครู -
ผู้ช่วย

ชำนาญ-
การ

ชำนาญ-
การพิเศษ

เชี่ยว
ชาญ

ครู คศ1

ครู -
จ้างสอน

พนักงาน
ราชการ

ฝ่ายบริหาร

5

5

-

-

4

1

-

5

-

-

1

3

1

-

-

-

แผนกวิชาบัญชี

11

8

-

3

-

11

-

8

3

2

3

1

-

2

3

-

แผนกวิชาการตลาด

6

5

1

-

3

3

-

2

4

1

2

1

-

1

-

1

แผนกวิชาเลขานุการ

4

2

1

1

-

4

-

1

3

-

-

-

-

2

1

1

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9

8

1

-

3

6

-

6

3

1

2

2

1

2

-

1

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

4

3

-

1

3

1

-

2

2

-

1

-

-

2

-

-

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

2

1

-

1

-

2

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

3

2

1

-

1

2

-

1

2

-

2

-

-

-

1

1

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

4

3

-

1

1

3

-

-

4

-

3

-

-

-

1

-

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

3

2

-

1

-

3

-

1

2

-

2

-

-

-

1

-

แผนกวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ

2

2

-

-

-

2

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

18

14

1

3

11

7

1

9

8

-

9

3

-

2

3

1

รวมทั้งหมด

72
56
3
11
26
46
1
38
33
4
27
11
2
12
11
5

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

 จำนวน
(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจำ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

ชาย

หญิง

ม.ต้น หรือต่ำกว่า

ม.ปลาย /ปวช.

ปวส./
อนุปริญญา/
ปวท

ปริญญา
ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

หัวหน้าหมวดรถยนต์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์

3

-

-

1

2

3

-

3

-

-

-

-

ผู้ดูแลหมวดสถานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พนักงานพิมพ์ ส. 3

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

ช่างปรับครุภัณฑ์สำนักงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

8

-

-

-

8

8

-

4

3

1

-

-

พนักงานสถานที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยาม

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่บุคลากร

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

1

-

-

2

-

3

-

-

-

3

-

เจ้าหน้าที่การบัญชี

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

3

-

-

-

3

1

2

-

-

3

-

-

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

2

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

2

-

-

-

2

2

-

-

-

1

1

-

เจ้าหน้าที่แนะแนว

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล/ทวิภาคี

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผน

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

เจ้าหน้าที่งานการค้าฯ

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

แม่บ้าน

2

-

-

-

2

-

2

2

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

40

1

1

2

36

19

21

11

3

10

16

-

 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
13
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
60
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
84
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
274
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
2689
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
187244
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN