ตารางแจกแจงปกติตารางค่า t ตารางค่า X2
หน้าหลัก
บทที่ 1 ความหมายของสถิติ
บทที่ 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 3 การวัดการกระจาย
บทที่ 4 ค่ามาตรฐาน
บทที่ 5 การประมาณค่า
บทที่ 6 การประมาณค่าผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากร
บทที่ 7 การประมาณค่าสัดส่วน
บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 9 การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร
บทที่ 10 การทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยสองประชากร
บทที่ 11 การทดสอบสัดส่วนประชากร
บทที่ 12 การทดสอบไคสแคว์
บทที่ 13 การเคราะห์สหสัมพันธ์
บทที่ 14 การวิเคราะห์การถดถอย

บทนำ

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา วิชาสถิติ รหัสวิชา 3000-1524     3(3)

จุดประสงค์รายวิชา


          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมายของสถติ และวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น
          2 .เพื่อให้สามารถนำความรูเรื่องความหมายของสถิติและวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นในงานอาชีพ
             และชีวิตประจำวัน
          3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของสถิติและวิธีคำนวณทางสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้น
       

มาตรฐานรายวิชา


          1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ นำไปใช้ในงานอาชีพและชีวิตประจำวันได้
          การทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร 2. สามารถแปลความหมายจากค่าสถิติที่คำนวณได้
          3. นำสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ในงานอาชีพ และชีวิตประจำวันได้
       

คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร และสัดส่วนของประชากร
การทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์
พัฒนาโดยนายธีระพงษ์ กระการดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย